Sietotlac.sk

Všeobecné obchodné podmienky


#01) Základné obchodné podmienky


Predmetom kúpnej zmluvy (ďalej len "zmluva") je dodávka reklamných predmetov, resp. tovaru a služieb (ďalej len "tovar"), bez potlače alebo s potlačou, objednaných písomnou formou, resp. e-mailom.
Predávajúci a kupujúcí sa pritom zaväzujú postupovať v súlade s nasledujúcimi podmienkami:

#02) Cena / Ponuka


Ponuka je platná ku dòu odoslania. Cenové a termínové podmienky sa časom menia, preto je potrebné si v čase objednávky overiť platnosť údajov.
Cena tovaru alebo služieb sa riadi cenníkom uvedenom v katalógu, resp. na web stránke www.sietotlac.sk pokiaľ nie je písomne dohodnutá iná cena.
Cena tovaru nezahàòa náklady na dopravu tovaru ku kupujúcemu.
Cena tovaru nezahàòa nutné náklady na balenie tovaru, ktoré budú vo výške 1 % z ceny tovaru (minimálne však 40,– Sk) účtované na faktúre zvlášť.
Záväznú kalkuláciu pripraví dodávateľ na základe konkrétneho zadania (tovar, náklad, potlač, farebnosť, podklady).
Všetky uvedené ceny sú bez DPH.
Vystavním objednávky objednávateľ potvdzuje akceptovanie ceny predmetu objednávky. V prípade akýchkoľvek nejasností ohľadom ceny si objednávateľ vyžiada záväznú písomnú kalkuláciu.

#03) Tlač / Korektúra


Dodávateľ v prípade tlače pošle na základe objednávky objednávateľovi návrh/vizualizáciu potlače. Objednávateľ odoslaním podpísanej korektúry odsúhlasuje vytlačenie motívu presne podľa návrhu: žiadne iné veci nebudú pridané, odstránené, ani zmenené. V prípade akýchkoľvek otázok, pochybností či nejasností objednávateľ písomne vyznačí a overí správnosť. Písomným súhlasom objednávateľ tlač v tejto forme potvrdzuje a preberá zodpovednosť za správnosť grafickej úpravy, gramatickej korekcie a farebnosti vytlačeného motívu nezávisle od pôvodného podkladu. V prípade akejkoľvek nejasnosti či pochybnosti je potrebné otázky prekonzultovať.

#04) Objednanie


Objdnávka bude vystavená a dorucená písomnou formou, osobne, resp. e-mailom. Predávajúci sa zaväzuje potvrdiť kupujúcemu príjem objednávky formou potvrdenia objednávky s tým, že objednávku akceptuje a dochádza tak k uzavretiu kúpnej zmluvy, alebo že objednávku neakceptuje. Až do vyjadrenia dodávateľa je objednávka pre odosielateľa záväzná.

#05) Dodacia lehota


Štandardná dodacia lehota je cca 10-14 dní od obdržania objednávky, kompletných podkladov. Dodacia lehota je závislá od aktuálneho skladového stavu konkrétneho tovaru. Záväzný termín potlače možu byť dohodnuté na základe konkrétnej objednávky v čase objednania. Dodacia lehota plynúť dòom prevzatia objednávky a úplných podkladov pre tlač, resp. úhradou zálohovej platby.
Prípadné meškanie s úhradou zálohovej platby, alebo so schválením korektúry sa adekvátne premieta do dodacej lehoty.

#06) Platobné podmienky


Kúpna cena bude kupujúcim uhradená v hotovosti pri odovzdaní a prevzatí tovaru, pri dodaní tovaru dobierkou, zálohovou platbou vopred alebo bankovým prevodom zrealizovaným do času prevzatia tovaru:
1) Platba v hotovosti pri preberaní tovaru
2) Platba prevodným prikazom predom na základe vyžiadanej faktúry
3) Platba kuriérovi pri preberani dobierky

Pri objednaní tovaru s potlačou predávajúci vystaví kupujúcemu zálohovú faktúru v hodnote 100% tovaru s DPH. Túto platbu kupujúci bez meškania uhradí, potlač tovaru sa začne po úhrade zálohovej platby. Prípadné meškanie s úhradou zálohovej platby sa adekvátne premieta do dodacej lehoty.

Predávajúci je oprávnený účtovať aj čiastočné plnenie a kupujúci je povinný takto účtovanú čiastku zaplatiť. Nezaplatenie celej kúpnej ceny alebo neprevzatie tovaru v dohodnutej lehote sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. Ak sa kupujúci omešká s plnením svojho záväzku a to i len v jeho časti, uplatní si predávajúci jednorazovú pokutu vo výške 5% neuhradenej čiastky, najmenej však 500,-Sk. Dohodnuté penále nevylučuje uplatnenie zákonom garantovaného úroku z omeškania. Kupujúcí nadobudne vlastnícke práva na tovar až úplným zaplatením dodaného tovaru.

Nezaplatenie kúpnej ceny alebo neprevzatie tovaru v dohodnutej lehote sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. Predávajúci je oprávnený účtovať aj čiastočné plnenie a kupujúci je povinnný takto účtovanú čiastku zaplatiť.
Pri nedodržaní finančného plnenia faktúry má predávajúci nárok uplatniť si zmluvnú pokutu ako jednorázovú čiastku vo výške 5% z fakturovanej hodnoty každej faktúry, najmenej však 500 Sk, počnúc 14. dòom po uplynutí doby splatnosti, vyznačenej na faktúre. Zmluvná pokuta nevylučuje možnosť predávajúceho uplatniť a faktúrovať zákonom garantovaný úrok z omeškania z neuhradenej časti kúpnej ceny tovaru a služieb za každý deò omeškania úhrady.

Predávajúci splní svoju povinnosť dodať tovar jeho odovzdaním priamo kupujúcemu pri jeho osobnom odbere, v sídle predávajúceho alebo odovzdaním tovaru prvému prepravcovi na prepravu pre kupujúceho. Dodacia lehota objednaného tovaru je spravidla 5-21 pracovných dní. Predávajúci si vyhradzuje možnosť plniť objednávky postupne t.j. čiastočnými dodávkami, ktoré budú samostatne fakturované s dohodnutými platobnými podmienkami

Cena za expedíciu sa riadi cenníkom predávajúceho a je kalkulovaná podľa cien poštovej, železničnej a expresnej prepravy. Spoločne s balným je samostatne uvádzaná vo faktúre. Pri osobnom odbere sa expedičné náklady neúčtujú.

#07) Doprava a manipulácia


1) Doručenie v rámci Bratislavy štandardne paušál 200,-Sk+dph
2) Zaslanie v rámci SR prostredníictvom kuriérskej služby, cena podľa hmotnosti a objemu tovau.
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho predaním tovaru prvému dopravcovi. Cena dopravného, balného je účtovaná spolu s tovarom. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho predaním tovaru prvému dopravcovi. Škoda na tovare vzniknutá neskôr nemá vplyv na povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu. Prípadná reklamácia nemá vplyv na povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu. Reklamovať možno iba tovar v originálnych obaloch, neoznačené, nepotlačené či inak nezmenené zásahom kupujúceho. Reklamácia musí byť písomná. Záväzkový vzťah zmluvných strán sa bude riadiť Obchodným zákonníkom a v prípade sporu bude miestne príslušný súd, v ktorého obvode je sídlo predávajúceho.

Zodpovednosť za škody na tovare prechádza na kupujúceho osobným prevzatím tovaru od predávajúceho alebo predaním tovaru prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho.

#08) Záruka / Reklamácia


Na dodaný tovar a služby poskytuje predávajúci zákonom stanovenú záruku. Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka. Tejto zodpovednosti sa predávajúcí zbaví, ak si kupujúci neuplatní vady bez zbytočného odkladu po dobe, kedy mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti tieto vady zistiť.
Predávajúci nezodpovedá za škody vzniknuté nesprávnym použitím alebo skladovaním dodaného tovaru.
V prípade uznania vady tovaru predávajúci vymení reklamovaný kus za bezchybný, ak je to v jeho možnostiach alebo nahradí hodnotu reklamovaného tovaru podľa faktúrovanej ceny. Reklamácie rieši predávajúci v zákonom stanovených lehotách. Reklamácia musí byť podaná písomne!
Nie je možné reklamovať tovar upravovaný, dekorovaný alebo inak zmenený kupujúcim v prípade, že bolo možné vadu zistiť pred zahájením dekorácie (napr. preskúšaním funkčnosti, poškodený povrch a pod.).
Reklamovať možno iba tovar v originálnych obaloch v nezmenenom stave, ktorý bol v plnej výške uhradený.
Pokiaľ atypické rozmery či váha tovaru vyvolajú skutočné expedičné náklady vyššie, než vykalkulované v Potvrdení objednávky, vyhradzuje si predávajúci právo doúčtovať skutočne vynaložené náklady v ich skutočnej výške.

#09) Storno objednávky


V prípade stornovania už potvrdenej objednávky je dodávateľ oprávnený požadovať úhradu vyvolaných nákladov až do výšky 100% ceny objednaného tovaru s DPH, minimálne však 20% z ceny objednaného tovaru s DPH.

#10) Zobrazenie tovaru


Fotografie jednotlivých predmetov v printových a webových katalogoch majú len informatívny charakter a nemusia plne zodpovedať skutočnosti, najmä čo sa týka farebnosti a detailov prevedenia. Pokiaľ sú na predmetoch použité ukážkové logá a názvy, sú tieto logá a názvy registrovanými obchodnými značkami uvedených spoločností a sú na predmetoch znázornené iba pre ilustráciu potlače.

#11) Ochrana osobných údajov


Odoslaním svojej objednávky, vyžiadaním cenovej ponuky alebo vyplnením žiadosti o katalóg, či už písomnou formou či prostredníctvom telefónu, resp. e-mailu alebo webových stránok spoločnosti 1996 s.r.o. dávate súhlas k tomu, aby až do odvolania Vášho súhlasu boli Vaše osobné a firemné údaje spracovávané v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov na účely obchodnej činnosti spoločnosti 1996 s.r.o. Spoločnosť 1996 s.r.o. neposkytuje vedome Vaše údaje žiadnym tretím subjektom, ani zdarma, ani za úplatu.

#12) Všeobecné ustanovenia


Právne vzťahy, neupravené týmito podmienkami sa riadia ustanoveniami občianskeho a obchodného zákonníka SR.
Tieto Všeobecné obchodné podmienky 1996 s.r.o. sú v platnosti do vydania ďalších obchodných podmienok a sú verejne prístupné na www.sietotlac.sk.

V Bratislave 16.10.2008
1996 s.r.o.